13k+ testi hip hop italiani.

Iscola orizinale
Menhir

♥ 1291

MOMAK:
Ispingo in cu cu custu beat chi mi
Fachet biazzare lestru che trenu sicchimi!
Appo pa pa pa paragulas pro tottus
Et cando brinchio in su pa pa palcu facco focu
Mere de su jocu et de s'istile chi m'an furau
Facheimi locu ca su mere est torrau
Galu prus nechidau de cando appo cuminzau
Ca no m'an cambiau dinare moda et mercau
Ca no mi so irmenticau de sa merda chi m'an ghettau
E commo torro pro inghimare chie at irballau
Sa bucca s'an prenau de bla bla bla bla
Faveddande de rap chene ischire itte est s' hip hop
Pa pa pa pa pa parene una cricca de comarese
Ma bi cherene buttonese itte cazzu addominalese
Ca su chi balese si biete in su chi fachese
Et in su chi fachese si biete su chi balese
Manacari t'ispantese no l'asa mai a cumprendere
E manacari ti bantese chie benit a ti diffendere?
E mancari ti pachene pro narrere cazzadasa
Menhir pro tene est una surra et iscavanadasa
Dadasa dadasa comente si dana a unu criu
Ca no t'ammus mai caccau, intesu mai biu
Su trenu est partiu e commo prova a lu firmare
Momak et gaieddu nugoro iscola orizinale!

Si a predas fittasa dasa rispettu e istima
E hasa sa matessi nostra radichina
Brinchia chin' noisi ehhhh brinchia chin ' noisi ooooh
Chin custa manna familia barbarizina
Si connoschese cal’est sa beridade
E hasa sa matessi nostra identidade
Brinchia chin' noisi ehhh brinchia chin'noisi ohhh
Chin custa manna familia sarda de frades
Iscola Orizinale Menhir
Iscola Orizinale Menhir!
Iscola Orizinale Menhir!
Iscola Orizinale Menhir!

KINGAIE’:
Momak e Kappa su microfono arrobentana
Cando dae bucca custu focu ti tracheddana
Improvvisande nobos istiles imbentana
C’a pro s’iscola de nugoro rappresentana
Sunu bintitres annos chi su culu secana
Mancari tottu custos canese chi appeddana
Male faveddana, pro ite no azzettana
Chi in cada locu predas fittasa rispettana!
E sicumente de talentu e istile mancana
Dae noisi suzzana comente cradanacasa
Ma chi est farina tottu issoro poi si bantana
De cantu fracana ti n’de abbizzas dae su chi cantana
Hana imbruttau s’iscena comente porcoso
Ma semmus prontoso a fachere sos contoso
Si creden tostoso iscudende popposo
Ma sunu bonoso pezi a piccare corfoso
Soe torrau pro chie m’hat isettau
E a tottu cudda zente limbuda no hat ascurtau
No s’est irmenticau chi Menhir hat imbentau
Custu flow craschiau de su cale hana abusau
Tottu tempu furau chi mi deppene torrare
Su farche est affilau prontu pro che los messare
Si deppen istresiare c’a deppimmus colare
Deo chin compare Nugoro iscola orizinale!

Si a predas fittasa dasa rispettu e istima
E hasa sa matessi nostra radichina
Brinchia chin' noisi ehhhh brinchia chin ' noisi ooooh
Chin custa manna familia barbarizina
Si connoschese cal’est sa beridade
E hasa sa matessi nostra identidade
Brinchia chin' noisi ehhh brinchia chin'noisi ohhh
Chin custa manna familia sarda de frades
Iscola Orizinale Menhir
Iscola Orizinale Menhir!
Iscola Orizinale Menhir!
Iscola Orizinale Menhir!

Iscola orizinale — Menhir

Inserito da Salvatore Seddone

x chiudi

Login

Puoi loggarti usando Twitter oppure Facebook.
Non useremo i tuoi dati per spammare sulla tua timeline.


Twitter Facebook