13k+ testi hip hop italiani.

Pasa in Pache
Menhir

♥ 2516

Peso sos ocros a chelu cando mi ponzo a cantare
custa cantone chi appo iscrittu pessande a tibe frade
naschit' pro t'ammentare, vivet pro t'ammentare
sonat in tott'ube chin mecus petzzi pro t' ammentare
pro non t' irmenticare cumpanzu amicu meu caru
pro non ti irmenticare ca bene ti cherìa galu
e commo chi non bi ses prusu sa bida mea es cambiada
cando mi corco in su lettu bisiono sa tua cara
lassa chi prene de amore custu fozu de papiru
chi custa littera biatzet e facat su ziru
arribet ube su sambene muttit atteru sambene
intrete in su coro de mamas chi fitzos pranghene
daemi sa forza pro cumbattere custu dolu
oje chi ses un anzelu non mi lasses solu
cammino in custa istrada ti chirco pompiande in artu
deus t'at cherfiu chin issu ma tue istami affiancu
ses un' isteddu chi illuminat custu trettu
nche falasa chin s' abba e ti nc' andasa chin su bentu
e si cuntentu naro custu este ca isco chi m' ascurtasa
si appo bisonzu de azzudu m' azzudasa
comente unu cumpare a menzus biere frade
benzo a ti saludare a menzus biere frade
deo e tue sempere in pare a menzus biere frade
in custa triste die pro non ti irmenticare frade pasa in pache!

(RIT) A s' iscuru camminande in custa badde chene luche
in ube cada numene est' iscrittu ind' una ruche
in ube sa bida e sa morte si cutzican de mistreru
s'isperantzia non cantzellat custa die de disisperu
campanasa de luttu sun sonande,
s' abba iffundete sa terra in ube ses pasande
nudda mi cossolat in cust' ora prena e trumentu
oje no este die de issire surbat su bentu.

Ti mantenzo bibu in su coro che assu focu de una frama
e canto custu dolu che a s' attittu de una mama
Una lacrima falat in custu mundu chenz' amore
iffundete sa terra in ube appo post' unu frore
Istringo su punzu e non resesso a faveddare
er galu troppu chitto pro ti depper saludare
In intro una boche mi narata chi no est' abberu
ma isco chi commo sese chin sos anzelos in chelu
Un anzoneddu chi curret in d' unu pradu
gai ti cheria pessare commo amicu meu biadu
pasa tranquillu in cussu biancu lettu de nue
in sonnu su sole m'at coffidau chi ses in cue
irmentica sa bida tua male ifadada
ca sa notte este colada e una die noba est' arribbada
pro ti dare sa luche de su manzanu
unu giardinu galanu in ube er sempere beranu
daemi sa manu cando cammino a s' iscuru
in custu biazzu in ube no b' at nudda de securu
accudi cussor fizzos perdioso in sas istradasa
in ube s' odiu at postu radichinas malas
pone in su coro 'e sa zente pache e amistade
e in sos affannoso de sa bida serenidade
sedemi affiancu in sor mamentos de solidade
ti cheria bene ses' in intro 'e mene frade!

(RIT) A s' iscuru camminande in custa badde chene luche
in ube cada numene est' iscrittu ind' una ruche
in ube sa bida e sa morte si cutzican de mistreru
s'isperantzia non cantzellat custa die de disisperu
campanasa de luttu sun sonande,
s' abba iffundete sa terra in ube ses pasande
nudda mi cossolat in cust' ora prena e trumentu
oje no este die de issire surbat su bentu.

Pasa in Pache — Menhir

Inserito da Salvatore Seddone

x chiudi

Login

Puoi loggarti usando Twitter oppure Facebook.
Non useremo i tuoi dati per spammare sulla tua timeline.


Twitter Facebook